Forteca Świerklany

IV liga – grupa: śląska II – Aktualności, Wyniki, Mecze, Tabele, Statystyki

Regulamin obiektu

REGULAMIN STADIONU
GMINNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W ŚWIERKLANACH UL. ZAMKOWA 6A.

Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie stadionu w Świerklanach przy ul. Zamkowej 6A, w tym także znajdujących się na jego obszarze budynkach. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym, dotyczącym tego terenu, a w trakcie rozgrywek piłki nożnej także zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wejście na teren stadionu oznacza ich bezwarunkową akceptację. Stadion posiada zainstalowany system monitoringu tj. kamery i inne urządzenia służące do rejestrowania zachowania uczestników imprezy. Wejście na teren stadionu oznacza bezwarunkowe wyrażenie zgody na takie rejestrowanie.

I . ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE GDY NA STADIONIE ROZGRYWANE SĄ MECZE PIŁKI NOŻNEJ.
§ 1
1.Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są zawody piłki nożnej oraz organizowane są inne imprezy sportowe i kulturalne. Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizator zawodów nie gwarantuje rozegrania meczu w określonym dniu lub o określonej porze, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonego terminu bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności. W przypadku kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora zawodów.
2.Stadion nie jest powszechnie dostępny. Korzystanie z terenu stadionu jest odpłatne, odpłatność ustalona jest w cenniku zatwierdzonym przez Wójta Gminy Świerklany. Gminny Zakład Gospodarki może zezwolić na nieodpłatne korzystanie ze stadionu, na wniosek zainteresowanej strony, ustalając termin użytkowania. Osoby przebywające na terenie stadionu bez uiszczenia należnej opłaty, będą z niego usuwane.
3.Osoby korzystające z boisk winny posiadać obuwie piłkarskie odpowiednie do typu nawierzchni sztucznej. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości boisk i wszystkich urządzeń tam się znajdujących.
4.Materialną odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody na terenie stadionu ponosi użytkownik.
5. Korzystający z boisk ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć i zawodów sportowych.
6.Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa innych uczestników.
7.Poruszanie się po terenie stadionu może odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.
8.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki.
9.Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi zawodów, korzystający może zostać natychmiast usunięty ze stadionu.
§ 2
1.Organizator zawodów zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu.
2.Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
3.Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą jedynie te osoby, które posiadają odpowiedni dokument uprawniający (bilet wstępu, karnet) do przebywania na obiekcie. Osoby przebywające na obiekcie są zobowiązane posiadać przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie ich tożsamości.
4.Przy wejściu na stadion każdy jest zobowiązany, bez wezwania, okazać służbie porządkowej odpowiedni dokument (biletu wstępu, karnet) uprawniający do wejścia. Dokument ten należy zachować do kontroli.
5.Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią zagrożenia z powodu spożycia alkoholu, środków odurzających lub ujawnienia wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych narzędzi.
6.Osoby nie posiadające dokumentu na wejście na stadion, nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, albo stwarzające inne ryzyko niebezpieczeństwa nie zostaną wpuszczone.
7.Osoby, które odmówią okazania dokumentu tożsamości lub nie poddają się przejrzeniu odzieży lub bagażu. Nie będą wpuszczane na stadion, a w przypadku przebywania na terenie stadionu będą z niego usuwane bez prawa zwrotu opłaty za wejście.
§ 3
1.Każdy kto przebywa na stadionie zobowiązany jest do zachowania się w sposób umożliwiający swobodny udział w imprezie innym osobom, a szczególnie do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
2.Osoby przebywające na stadionie zobowiązane są stosować się do poleceń służby porządkowej, informacyjnej, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego a także zaleceń spikera.
3.Zabrania się zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych na stadionie.
§ 4
1.Zabrania się wnoszenia na teren stadionu i posiadania przy sobie:
broni wszelkiego rodzaju,
przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pociski,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
opakowań szklanych i innych nie plastikowych pojemników na napoje,
wprowadzania na stadion zwierząt.
2.Ponadto zakazuje się:
wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych np. miejsca ogrodzone, miejsca oznakowane, murawa boiska, pomieszczenia techniczne, pasy bezpieczeństwa, itp.
zatrzymywania się i przebywania w przejściach ewakuacyjnych oraz w przejściach sektorowych,
rzucania wszelkimi przedmiotami,
rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Służby porządkowe i Policję,
wywieszania flag i transparentów o treściach rasistowskich, obraźliwych lub prowokacyjnych, powyższe dotyczy także ubioru uczestników zawodów sportowych,
przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
używania wulgaryzmu i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora zawodów,
malowania i umieszczania napisów na wszelkich obiektach stadionowych (budowlach, drogach itp.), oklejania ich i malowania,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania stadionu szczególnie poprzez wyrzucanie przedmiotów.
3.W przypadku wnoszenia na stadion przedmiotów o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną one odebrane przez służbę porządkową i uznane za śmieci – przekazane do utylizacji a gdy będą to materiały niebezpieczne to osoby je posiadające zostaną przekazane Policji wraz z tymi przedmiotami.

§ 5
1.Organizator zawodów zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu, przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność jest lub mogłaby być z różnych powodów, interpretowana jako zagrożenie dla innych osób.
2.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwających zawodów i pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
3.Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi w czasie trwania zawodów.
II.ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU STADIONU W OKRESIE POZA ROZGRYWKAMI MECZY PIŁKI NOŻNEJ.

1.Z obiektu sportowego stadionu mogą korzystać zorganizowane grupy młodzieży i dorosłych.
2.Korzystanie z obiektu jest odpłatne; odpłatność ustalona jest w cenniku zatwierdzonym przez Wójta Gminy Świerklany. Osoby przebywające na terenie stadionu bez uiszczenia należnej opłaty, będą z terenu stadionu usuwane. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w uzgodnieniu z Wójtem Gminy może zezwolić na nieodpłatne korzystanie ze stadionu po zawarciu umowy użyczenia.
3.Korzystanie ze stadionu może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej.
4.Osoby korzystające ze stadionu winny posiadać obuwie piłkarskie odpowiednie do typu nawierzchni (obuwie nie może mieć kolców stalowych).
5.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o stadion i wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie stadionu. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6.Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
7.Korzystający ze stadionu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć.
8.Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa także bezpieczeństwa innych uczestników i użytkowników stadionu.
9.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione bez opieki na terenie całego obiektu.
10.Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P. poż.
11.W razie nie podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu korzystający zostanie pozbawiony możliwości korzystania ze stadionu.
12.Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi korzystający może zostać natychmiast usunięty ze stadionu.
13.Na terenie stadionu obowiązuje:
zakaz wnoszenia,sprzedawania, podawania i sprzedaży napojów alkoholowych,
zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
zakaz używania środków odurzających,
zakaz wprowadzania zwierząt, wjeżdżania rowerem, pojazdami silnikowymi oraz jazdy na rolkach i deskorolkach.
14.Korzystający ze stadionu zobowiązani są do zachowania porządku i niezaśmiecania obiektu,umieszczania odpadów komunalnych w przeznaczonych na ten cel pojemnikach.
15.W czasie trwania imprez sportowych osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do stosowania się do uwag i poleceń osób pilnujących porządku.
16.Zabrania się w czasie imprezy sportowej, przechodzenia przez płytę stadionu i rzucania jakichkolwiek przedmiotów na płytę stadionu.

ZATWIERDZIŁ

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
INŻ. MARIAN WERNER

 

  • Facebook